Premie voor het bouwen van een aangepaste woning voor een persoon met een handicap

Gewijzigd op 10/07/2012 door TiM Vanhove

De provincie Limburg stelt een premie ter beschikking voor het (ver)bouwen van een woning voor personen met een handicap.

Premiebedrag?

De premie bedraagt maximum 30 % van de kostprijs van de werken ( inclusief btw) met een maximumsubsidiebedrag van 750 euro per aanvraag.

Voorwaarden?

  • Minstens 1 gezinslid moet 60 jaar of ouder zijn, ofwel erkend als ernstig gehandicapt
  • Als gezinslid wordt beschouwd elke persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres.
  • De premie kan worden aangevraagd voor de woning waarvan de aanvrager eigenaar, huurder of vruchtgebruiker is.
  • Het mag niet gaan om een krotwoning
  • Het KI van de aan te passen woning mag niet meer bedragen dan 1 120 euro (niet-geïndexeerd)
  • De KI-waarde van de andere onroerende eigendommen waarover de senior beschikt mag niet hoger liggen dan 125 euro
  • Er worden inkomensgrenzen gesteld
  • De lijst met gesubsidieerde werken is limitatief.

Werkwijze?

De premie moet worden aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren bij het provinciebestuur van Limburg.

Te combineren?

De premie is combineerbaar met andere tegemoetkomingen

Info?

Provinciebestuur Limburg
Mariëlle Pickaert
wonen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
tel : 011237266
fax : 011238280