Hoe de grootte van de regenwaterput bepalen?

Gewijzigd op 24/09/2013 door Kelly Cuypers

De grootte van de regenwaterput is afhankelijk van de grootte van je dak. Hoe je de juiste grootte van de regenwaterput berekent, om zeker te zijn van de juiste dimensionering van jouw regenwaterput, lees je in dit artikel.

Onze sanitairspecialisten

Een regenwaterput dimensioneren gebeurt op basis van het verbruiksdebiet, het dakoppervlak en het gemiddelde percentage leegstand. Voor de dimensionering geldt algemeen: hoe groter het aangesloten dakoppervlak, hoe groter de put en hoe minder je de put moet bijvullen. Om de kans op droogvallen van de put te verkleinen, is het dus niet voldoende om een grotere put te plaatsen. Het dakoppervlak moet ook voldoende groot zijn. Een grotere put is echter ook zinvol als er ook voldoende verbruik is.
plaatsing regenwaterput
© VMM

Dimensionering regenwaterput berekenen

Om snel te berekenen hoe dikwijls een tank zal droogvallen en of het zinvol is een grotere tank te plaatsen, kun je de volgende vereenvoudigde dimensioneringsmethode als vuistregel gebruiken:
  • maximumvolume = 50 l/m² dakoppervlak. Dat is het maximum volume dat er gemiddeld per maand kan worden opgevangen
  • minimumvolume = maandverbruik. Hier wordt gekeken hoeveel regenwater per maand in totaal (door alle bewoners) wordt verbruikt.
Om een optimale werking van de put te garanderen, moet het minimumvolume in de put minstens 10 à 30% lager zijn dan het maximumvolume van de put. Als het minimale aanwezige volume te laag is, zal de put dikwijls leeg staan en moet hij te dikwijls worden bijgevuld. De voorziene inhoud van de regenwaterput mag ook maximaal het twee- of drievoud zijn van het minimale volume. Anders wordt het water onvoldoende ververst.
Een gedetailleerde dimensioneringsmethode kun je raadplegen op VMM.

Gewestelijk versus gemeentelijk

In de gewestelijke stedenbouwkundige verordening is een absoluut minimumvolume van de put opgenomen, in functie van het aangesloten dakoppervlak. Het is verplicht een minimale aansluiting van één werkzaam aftappunt te voorzien, zoals voor een toilet of wasmachine. Bij voorkeur sluit je wel meerdere toestellen aan. Enkel zo wordt de regenwaterput leeggemaakt en kan hij het regenwater van een volgende regenbui opnieuw opvangen.
De regels van de verordening over de inhoud van de regenwaterput vind je op Waterwegwijzer. Lokaal kunnen er strengere regels bestaan voor de dimensionering. Dat kun je bij de gemeente navragen.
Regenwaterhergebruik
Een ondergrondse tank slaat het regenwater op
© Graf

Regenwatertank verplicht

Een regenwaterput moet je verplicht plaatsen bij een nieuwbouw met een dakoppervlakte groter dan 75m² op een perceel groter dan 300m² of bij de uitbreiding van de horizontale dakoppervlakte van een gebouw met meer dan 50m².
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening vind je terug via de brochure van de Waterwegwijzer of de verkorte webversie

Opgelet: nieuwe verordening

Let wel, op 5 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goed die een aanzienlijke verstrenging is tegenover de huidige verordening. In de periode eind 2013/begin 2014 gaat deze nieuwe verordening van kracht. De inhoud van de nieuwe verordening is ook te raadplegen via de Waterwegwijzer
Auteur: Kelly Cuypers - september 2013

Folders over sanitair

Meer informatie op de website van deze bedrijven